Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som skall ordnas. När en församlingsmedlem avlider, görs anmälan till församlingens kansli i Kyrkostrand, Esse eller Purmo. Där bokas tid för jordfästning och minnesstund. 

Det kan hända att man vill få undan allt så snabbt som möjligt, kanske redan samma vecka. Men det kan ofta bli för snabbt för att man känslomässigt skall hinna med i att dödsfallet verkligen har hänt. Först kan tanken på att jordfästningen skulle ske om två veckor verka främmande. Men många har efteråt sagt att det var den tid de verkligen behövde. 

Gravkontoret i Jakobstad sköter om gravplats och gravgrävning. Via denna länk hittar du Gravkontorets sida. För anskaffning av kista och för transport kontaktas begravningsbyrå.

För själaringning kontakta kyrkväktaren för respektive kyrka. 

Efter jordfästning vill man ofta ordna en minnesstund. För minnesstund i någon av församlingens lokaler är det bäst att kontakta någon av församlingens husmödrar för planering av serveringens innehåll och omfattning. Minnesstund kan även hållas i andra utrymmen i församlingen. Via denna länk hittas kontaktuppgifter.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga: Via denna länk hittar du samfällighetens begravningsinfo 

Lokala begravningsseder i Pedersöre församlingsdel

Den sk "utsjungningen" hålls i regel vid anstalt eller sjukhus i anslutning till transporten till kyrkan. Begravningsbyrån ansvarar i regel för andakten och för själaringningen vid kyrkan.

Kistan bärs in ca 20 minuter före jordfästningen i kyrkan. Efter klockringning inleds jordfästningen med en psalm, som följs av jordfästningsakten. Efter en psalm eller solosång följer blomsterhyllningen, som nästan undantagslöst hålls inne i kyrkan. Den kan dock hållas även ute på gravgården. Jordfästningen kan numera även inledas med blomsterhyllning i kyrkan. Jordfästningstillfället avslutas med en psalm, varefter församlingens följer kistan till graven. Vanligen sjungs en psalm vid graven efter att alla blombuketter placerats på graven. De anhöriga kan hälsa på begravningsgästerna i församlingshemmet före serveringen. Vid minnesstunden kan namnen på dem, som hedrat den avlidna genom inbetalningar till olika fonder, uppläsas. Detta kan även ordnas på annat sätt.

Önskemål om sång och musik får framföras direkt till kantorn eller i kontakt med prästen. Vid val av sång eller musik är det skäl att komma ihåg att jordfästningen är en gudstjänst.

Lokala begravningsseder i Esse församlingsdel

I samband med själaringningen i Esse hålls i regel en andakt inne i kyrkan. Det är kyrkvaktmästaren som ansvarar för den.

En kista med blomsterhyllningar, framme vid altaret i kyrkan.

Lokala begravningsseder i Purmo församlingsdel